Kosten & vergoeding

Kind en jeugd (tot 18 jaar)

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugd GGZ. Indien u de zorg voor uw kind vergoed wilt krijgen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, de jeugdarts van de GGD of de medisch specialist die voldoet aan de eisen van de overheid of een indicatie van het wijkteam. De gemeente Amersfoort vormt samen met de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg de regio Eemland. Woont u in een van deze gemeenten dan kunt u terecht bij KAPPA. Woont u elders, dan kunt u voor uw kind zorg krijgen in uw eigen gemeente. KAPPA declareert per maand de facturen voor de behandeling van uw kind aan de gemeente. U hoeft hier niks in te doen. Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Lees meer

Zelf betalen 

Indien u er de voorkeur aan geeft zelf te betalen, hanteren wij hetzelfde tarief als dat we factureren aan de gemeente. Dit tarief is voor 2023 €107,40 per uur. Dit tarief wordt voor directe en indirecte tijd apart gerekend. Dat betekent dat we ook de tijd voor het maken van verslagen, uitwerken van vragenlijsten, overleggen met school en dergelijke volgens dit tarief factureren.  Werkzaamheden in het kader van psychodiagnostisch onderzoek verricht door onze psychologisch medewerker kennen een ander tarief van €87,60 per uur. Ook dit tarief wordt voor directe en indirecte tijd apart gerekend. 

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Zorgprestatiemodel en vergoeding

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel in de GGZ ingevoerd. Dit houdt in dat de GGZ-behandelingen niet meer als traject wordt afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Dit betekent dat u sneller en beter inzicht heeft in de kosten. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken, wat het tarief van uw therapeut is en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Wij hanteren daarbij de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) zijn vastgesteld. De duur van een consult bepaalt het tarief. Daarnaast zal de rekening niet meer per afgerond traject of per jaar worden gestuurd, maar bijvoorbeeld per maand of kwartaal. Dit zal in overleg met uw therapeut gaan. Er verandert verder niets aan de zorg die wij leveren. Meer informatie over het nieuwe zorgprestatiemodel leest u hier.

Voor de vergoeding in de volwassenzorg bestaan er 2 opties. Als uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar wordt de behandeling vergoed. Als dit niet het geval is, is er sprake van ongecontracteerde zorg en zult u een deel zelf moeten betalen. 

Gecontracteerde zorg

Een aantal therapeuten heeft één of meerdere contracten afgesloten bij de zorgverzekeraars. Aan de cliënten die bij deze zorgverzekeraars verzekerd zijn, wordt gecontracteerde zorg geboden, de zorg wordt dan door de verzekeraar vergoed. U betaalt dan nog wel, indien relevant, uw eigen risico. Op de persoonlijke pagina van uw behandelaar kunt u zien met welke zorgverzekeraars zij contracten heeft.

De factuur gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Op de factuur staat de tijd waarin u direct contact heeft gehad met uw behandelaar. 

Niet gecontracteerde zorg (contractvrij)

Sommige therapeuten hebben er voor gekozen om met (een aantal) zorgverzekeraars geen contract af te sluiten. Aan de cliënten die bij deze zorgverzekeraars verzekerd zijn, zullen wij niet-gecontracteerde zorg bieden. Lees meer

 

Als uw behandelaar geen contract heeft bij uw zorgverzekeraar heeft u nog steeds het recht om een deel van uw behandeling vergoed te krijgen, mits het een door de zorgverzekeraar erkende diagnose betreft. In de praktijk betekent dit dat uw zorgverzekeraar ongeveer 60 tot 80% van de behandeling vergoedt. De resterende kosten moet u dus zelf betalen. De tarieven die uw behandelaar bij u in rekening brengt zijn de NZa tarieven. Op de persoonlijke pagina van uw behandelaar vindt u haar tarievenlijst. Met een restitutiepolis krijgt u in beginsel de gehele behandeling vergoed. Maar let op: de zorgverzekeraar kan een maximum vergoeding instellen: u krijgt dan niet méér dan dit maximum vergoed. Er zijn ook restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Wij adviseren u voorafgaand aan de behandeling contact met de eigen zorgverzekeraar op te nemen om te informeren naar het percentage wat zij vergoeden. 

De factuur van de behandeling zal maandelijks naar u worden gestuurd. U betaalt dan zelf rechtstreeks aan uw therapeut. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie van de factuur bij uw zorgverzekeraar.

Algemene voorwaarden
Voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg geldt het volgende:
Eigen risico Iedereen heeft vanuit zijn of haar basisverzekering recht op een vergoeding van psychologische hulp. De kosten worden wel verrekend met het eigen risico dat u met uw zorgverzekeraar hebt afgesproken. Het eigen risico betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar.
Diagnose: Psychologische hulp wordt vergoed indien er een diagnose wordt gesteld die valt binnen de vergoede zorg. Er zijn enkele uitzonderingen die buiten de vergoede zorg vallen. Dit zijn o.a. aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en seksuele disfuncties. U zult deze behandeling zelf moeten betalen. Hiervoor hanteren we dan het NZa tarief voor niet vergoede zorg. Voor 2023 is dit € 124,16 euro per afspraak van 45 minuten.

No show: Als u een afspraak minder dan 24 uur van te voren afzegt, zal er naar u een rekening worden gestuurd met het no-show-tarief van € 60,-. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Zorg buiten de zorgverzekeraar: niet-basispakketzorg consult
Als u een diagnose heeft die door de zorgverzekeraar niet vergoed wordt (bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis, werkproblemen en dergelijke) of u wilt eenmalig of enkele malen over uw psychische problemen spreken zonder een diagnose dan wordt een dergelijk consult een niet-basispakketzorg consult genoemd. Ook daar is een NZa tarief voor en dit bedraagt voor 2023 €124,16 per consult. Dit consult bestaat dan uit 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Als het consult langer duurt zal het tarief naar rato worden aangepast. De losse gesprekken zullen per sessie aan u worden gedeclareerd.