Wet en regelgeving

Er zijn verschillende wetten en richtlijnen waarin rechten en plichten van zowel cliënten als zorgverleners zijn vastgelegd. De belangrijkste daarvan zijn:

Rechten en plichten van cliënten

Recht op informatie

Cliënt heeft recht op goede informatie van de zorgverlener over de ziekte of aandoening en de mogelijke behandelingen. De zorgverlener moet duidelijk en voor de cliënt begrijpelijk uitleggen wat er gaat gebeuren en waarom.

Geven van toestemming

Op basis van de informatie die de zorgverlener geeft, kan een cliënt wel of geen toestemming geven voor de behandeling. De cliënt mag een behandeling afwijzen of kan een alternatieve behandeling kiezen. De zorgverlener moet de keuze van de cliënt respecteren en mag hem niet aan zijn lot overlaten. De cliënt kan altijd op zijn keuze terugkomen.

Recht op inzage in het medisch dossier

In het medisch dossier staan alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. De cliënt heeft het recht om:

Recht op privacy

Een zorgverlener heeft wettelijk de plicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens. Uitsluitend de behandelend zorgverlener die direct bij de behandeling betrokken is, heeft inzage in de persoonlijke gegevens. Alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt mag informatie verstrekt worden aan derden. Het recht op privacy houdt ook in dat medische handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Privacy moet zo veel mogelijk worden gerespecteerd. U kunt op de pagina van iedere therapeut hun persoonlijk privacy statement lezen.

Recht op een second opinion

De cliënt heeft het recht om een tweede mening (second opinion) te vragen van een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld wanneer hij een oordeel of advies wil van een andere deskundige dan de eigen zorgverlener. Informeer wel bij zorgverzekeraar of de second opinion wordt vergoed.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat een cliënt over sommige onderdelen van de behandeling niet tevreden is. Als een cliënt een klacht heeft over een therapeut of de behandeling, dan kan de cliënt die in eerste instantie het beste met de therapeut zelf bespreken. Soms kan een gesprek over mogelijke onvrede verheldering geven. Soms is het lastig om met de therapeut zelf in gesprek te gaan. Of de cliënt ervaart onvoldoende gehoor. Komt de cliënt er niet uit met de therapeut, kan de cliënt contact opnemen met een van de beroepsverenigingen. De beroepsverenigingen hebben een eigen klachtenregelement. U kunt op de pagina van iedere therapeut zien bij welke beroepsverenging zij is aangesloten.

Een BIG-geregistreerde therapeut valt onder het Tuchtrecht, het is daarom tevens mogelijk een klacht in te dienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Een collega geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregistratie Jeugd valt onder het tuchtreglement van de Stichting, hier kan eveneens een klacht worden ingediend.
Plicht om duidelijk te informeren

De cliënt moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Daarnaast wordt van de client verwacht dat hij binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener opvolgt.

Plicht tot betaling
De cliënt moet betalen voor de diensten van de hulpverleners. Zie bij kosten en vergoeding hoe dit bij KAPPA is geregeld.
Identificatieplicht

Als gevolg van de wettelijke identificatieplicht moet de cliënt zich kunnen identificeren. Hij moet op verzoek een geldig identiteitsbewijs zoals rijbewijs, paspoort of ID-kaart kunnen tonen. Bij een eerste afspraak wordt altijd gevraagd naar een identiteitsbewijs.

Rechten en plichten van kinderen en jongeren

Ouders (of voogden) zijn de wettelijke vertegenwoordigers van het kind dat nog geen 18 jaar is. Dit betekent dat een kind tot die leeftijd onder hun gezag staat en dat zij voor het kind beslissen. Dat ligt anders wanneer het gaat om medische zorg. De WGBO verdeelt minderjarigen in drie leeftijdscategorieën en regelt voor elke categorie de rechten van het kind en die van de ouders.

Kinderen jonger dan 12 jaar

Het kind wordt wettelijk vertegenwoordigd door de ouders. Beslissingen over de behandeling worden door beide ouders genomen. Bij een beslissing is het belang van het kind het belangrijkst. Ouders en zorgverleners moeten rekening houden met de wensen van het kind.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar

Bij deze leeftijd hebben ouders en kind samen de verantwoordelijkheid. Ze nemen samen beslissingen over behandeling, verpleging en verzorging. Ze moeten beiden toestemming geven.

Kinderen vanaf 16 jaar

Bij deze leeftijd hebben ouders en kind samen de verantwoordelijkheid. Ze nemen samen beslissingen over behandeling, verpleging en verzorging. Ze moeten beiden toestemming geven.

Wanneer een ouder niet gezagdragend is, heeft het kind geen toestemming nodig van deze ouder. Deze ouder heeft geen recht op inzage dossier, maar wel recht op beperkte informatie over het kind, indien ouder daar om vraagt. De zorgverlener verstrekt dan feitelijke en globale informatie, het belang van het kind staat hierbij altijd centraal. Er wordt geen informatie gegeven over de andere ouder. De ouder heeft geen recht op inzage in dossier.

Rechten en plichten van zorgverlener

Rechten van zorgverlener

Een zorgverlener heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat een cliënt of andere zorgverlener hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid speelt daarbij een grote rol. Een zorgverlener mag weigeren om een behandeling uit te voeren, wanneer hij van mening is dat deze medisch niet noodzakelijk is.

Plichten van zorgverlener

Een zorgverlener moet goede zorg verlenen en moet medisch noodzakelijke zorg geven. Daarnaast moet elke hulpverlener een medisch dossier bijhouden, met alle gegevens over de behandelingen die hij elke cliënt heeft gegeven. De hulpverlener moet het dossier 20 jaar bewaren.

Kwaliteitsbewaking

Er worden ROM metingen afgenomen. Dit zijn korte meetmomenten die de voortgang van de behandeling in kaart brengen Op deze manier wordt inzichtelijk of de behandeling effectief genoeg is. Door deze ROM metingen uit te voeren wordt de kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen mede gewaarborgd.

Tevens worden de therapeuten die lid zijn van de beroeps- en belangenvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) eìeìn keer in de vijf jaar gevisiteerd door de LVVP. Bij een visitatie vindt er een inspectie van de praktijk plaats waar de cliënt in behandeling is. De gang van zaken bij de praktijk wordt onderzocht om te kijken of de praktijk aan alle (kwaliteits)eisen voldoet om goede zorg te kunnen leveren. Als de visitatie goed is doorlopen, ontvangt uw therapeut een visitatiecertificaat als bewijs dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de LVVP.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn zelfstandige beroepsbeoefenaren, zo ook KAPPA op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren met als doel correct te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien hier sprake van is zal dit met u besproken worden.