Volwassenen

Elk mens heeft een unieke combinatie van talenten en eigenschappen en maakt een heel eigen ontwikkeling door. Meestal gaat dit vanzelf; echter niet altijd. De ontwikkeling kan in meer of mindere mate stagneren. Vaak lukt het om zelf of met behulp van het netwerk deze problemen op te lossen. Lukt dit niet dan kan het prettig zijn om hulp in te schakelen.

Redenen om aan te melden

Hoewel de redenen om aan te melden heel verschillend zijn, staat hieronder een aantal voorbeelden van klachten en problemen waarmee u zich bij KAPPA kunt aanmelden.

Intakeprocedure

In de intakeprocedure staan we stil bij uw hulpvraag en verwachtingen. De aanmeldingsklachten worden besproken en samen wordt gekeken naar oorzaken en omstandigheden die mogelijk tot deze klachten geleid hebben. Uw partner en/of een andere persoon die voor u belangrijk is, kunnen bij dit intake gesprek aanwezig zijn. Meestal zijn er één of meerdere gesprekken nodig om tot een beeld te komen van de problematiek.

Zorgvraagtypering

Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

De zorgvraagtypering wordt door uw therapeut gedaan na de intakeprocedure. Hiervoor gebruikt zij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

Diagnostiek

Indien het beeld nog niet duidelijk genoeg is geworden, is het belangrijk eerst nadere diagnostiek in te zetten. Dat betekent dat we middels gesprekken en/of vragenlijsten/testen nader in kaart brengen wat er aan de hand is, wat u nodig heeft en wat wij kunnen bieden.

Behandelplan

Naar aanleiding van het intakegesprek en het diagnostiektraject wordt er een behandelplanbespreking met u gepland. De therapeut zal met u overleggen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. Ook vertelt de therapeut, aan de hand van uw zorgvraagtypering, hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling.

Behandeling

De therapeut zal ook tijdens de behandeling met u blijven overleggen, u informatie geven en samen met u evalueren over het behandelproces. Ook zal er bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ ingevuld worden. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Afronden behandeling

Bij de start van de behandeling wordt stilgestaan welke klachten verdwenen moeten zijn, dan wel sterk verminderd, om het behandeltraject af te sluiten. Of welke vaardigheden ontwikkeld of interacties verbeterd moeten zijn, om de ervaren klachten af te laten nemen. De beoogde doelen in het behandelplan zijn de concrete uitwerking hiervan. Belangrijk hierbij is dat het niet zo is dat de behandeling pas afgerond hoeft te worden als alle problemen weg zijn, maar dat er weer vertrouwen moet zijn dat de cliënt (en systeem) de groei / vooruitgang op eigen kracht voort kan zetten en de overgebleven problemen het hoofd kan bieden.