Privacy statement

Algemeen

KAPPA is de gezamenlijke praktijk van een aantal zelfstandige gevestigde psychologen*. Psychologen van KAPPA vragen cliënten om persoonlijke gegevens en bewaren deze gegevens in (digitale) systemen. Uw privacy staat voorop bij KAPPA.

Soort gegevens

De gegevens die KAPPA vraagt zijn uw naam en contactgegevens, maar ook een kopie van uw ID bewijs en uw burger service nummer (BSN). Verder verwerkt KAPPA alle persoonlijke en medische informatie die noodzakelijk is voor het bieden van goede zorg.

Het verwerken van uw persoonlijke informatie volgt in veel gevallen uit een wettelijke bepaling. Bijvoorbeeld dat uw psycholoog een adequaat medisch dossier moet aanhouden. Hetzelfde geldt voor het delen van uw informatie met derden. Bijvoorbeeld met de gemeente, uw zorgverzekeraar of andere partijen die aangewezen zijn om voor uw zorg een indicatie of betaling te regelen.

Waar uw persoonlijke toestemming vereist is, vragen wij dat uiteraard aan u. U kunt dan denken aan het delen van uw informatie met bijvoorbeeld uw huisarts of met de school van uw kind. Uw toestemming kunt u altijd weer intrekken, dan wel herzien.

Voor minderjarigen geldt dat toestemming, als er geen Wettelijke grondslag is, moet worden gegeven door de ouder(s) of voogd(en). Vanaf 16 jaar geeft de jongere zelf toestemming.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het bieden van de best mogelijke zorg. Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor de afwikkeling van de betaling van deze zorg.

Wie hebben inzage in uw persoonsgegevens?

Alleen de behandelend psycholoog van KAPPA heeft inzage in uw gegevens. Uw psycholoog is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Daarnaast wordt persoonlijke informatie alleen gedeeld met derden die daar bij Wet toegang toe moeten hebben. Denk aan de zorgverzekeraar of de gemeente om de zorg te kunnen betalen.

Gebruik van uw persoonsgegevens en privacy maatregelen

Zoals hiervoor aangegeven verwerkt KAPPA uw persoonsgegevens. Aangezien bescherming van deze gegevens voor KAPPA essentieel is, worden deze persoonsgegevens zorgvuldig en verantwoord behandeld. Uw persoonsgegevens zijn bij KAPPA veilig.

KAPPA beschermt de privacy door:

  • de systemen waarin de gegevens worden opgeslagen te beveiligen conform strenge normen; en
  • organisatorische maatregelen te treffen zodat onbevoegden niet zomaar bij uw gegevens kunnen komen.

Bij KAPPA werken uitsluitend psychologen en medewerkers die onderworpen zijn aan de geheimhoudingsplicht.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen en verbeteren

KAPPA hecht er waarde aan dat uw persoonsgegevens correct zijn en dat u uw rechten optimaal kunt uitoefenen. U heeft het recht uw persoonlijke gegevens te controleren door deze gegevens in te zien, te wijzigen of aan te vullen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. KAPPA zal deze desgewenst aan u overdragen tenzij de Wet anders bepaalt. Indien u dat wenst, zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen voor zover dat niet strijdig is met Wet- en regelgeving. U heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

KAPPA verstrekt geen gegevens van u aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Voor diensten die wij met derden aangaan om de processen binnen onze praktijk soepel te laten verlopen, zullen wij verwerkingsovereenkomsten sluiten zodat uw privacy gewaarborgd is en blijft.

Bewaartermijnen

KAPPA volgt de bewaartermijnen die Wettelijk zijn bepaald. Bij Wet is de bewaartermijn voor uw gegevens 15 jaar, te rekenen vanaf de eerste dag van het beëindigen van uw behandeling bij een van onze praktijk.

Vragen

Als u vragen heeft over onze praktijk in het algemeen, of uw privacy in het bijzonder, dan kunt u ons via de mail of telefonisch benaderen. Informatie over onze bereikbaarheid en onze contactgegevens vindt u op onze site: www.kappa-amersfoort.nl.

Bezoek- en postadres

Regentesselaan 24A
3818 HJ Amersfoort

*Bij KAPPA werken klinisch psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen NIP, een arts-psychotherapeut en een orthopedagoog-generalist, verder te noemen ‘psychologen’.